Privacy Policy | TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Wind Controller JV Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Wind Controller JV Oy (Y-tunnus 2496484-0)

Tapsitie 5, 90620 Oulu

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rami Kyllönen                                                                                     

Tapsitie 5, 90620 Oulu

Puh: 040 669 3732

E-mail: rami.kyllonen@wicosafety.fi

3 REKISTERIN NIMI

Wind Controller JV Oy asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Sopimus
 • Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
 • Oikeutettu etu

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • Tiedottaminen ja raportointi
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Markkinointi ja myynti
 • Palveluiden tutkimus ja kehitys
 • Analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset
 • Tilausten toimitus, käsittely ja maksunvalvonta

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

 • Nimi
 • organisaatio
 • asema
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite.
 • Työnantajan toimipaikka ja osoite

7 SÄÄNTÖJENMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, sopimusneuvotteluista, asiakastapaamisista, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle, jos rekisteröity henkilö on antanut siihen suostumuksen.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiset asiakirjat säilytetään kansioihin arkistoituna lukittavissa kaapeissa toimistotiloissamme siten, että sivullisilla ei ole pääsyä aineistoihin. Tiloissa työskentelee aina vähintään yksi henkilö (valvomoinsinööri 24/7), jonka ohitse tiloihin ei ole mahdollista päästä. Tiloissa on ovien lukitus. Manuaaliseen aineistoon pääsy on vain siihen oikeutetuilla henkilöillä.

B. DIGITAALINEN AINEISTO

Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen

oikeutettu työntekijä.  Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

11 TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Kun tietojen säilytyksen oikeusperustetta ei enää ole, voidaan osa henkilötiedoista poistaa tarpeettomina, mutta säädösten vaatimat tiedot säilytetään edelleen.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista kaikista rekisterimerkinnöistä eli henkilötiedoista.

Tietoja voidaan päivittää ja täydentää yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä, jos rekisteröity antaa suostumuksen. Rekisteröity voi koska tahansa päivittää tietojaan ilmoittamalla muuttuneista tiedoista Wind Controller JV Oy:öön.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli tietojen poistaminen rekisteristä. Unohdetuksi tuleminen ei ole mahdollista, jos rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on oikeuksia toteutumatta.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rekisterinpitäjän sitä estämättä. Tiedot annetaan jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.